معنای امضاء پشت چک چیست؟

شاید برخی سوالات از جمله اینکه معنای امضاء پشت چک چیست؟ و چه قوانینی که بر چک وارد است؟ برای خیلی از شما پیش آمده باشد. در این نوشته به طور مختصر به معنای امضایپشت چک پرداخته می شود. با صدای عدالت همراه باشید.پشت نویسی چک اصلا به چه معناست و برای چه منظوری گاهی لازم است تا اطلاعاتی را پشت چک وارد کنیم؟ پشت نویسی یا ظهر نویسی چک بیانگر انتقال حق مندرج در سند مزبور و اثبات‌کننده‌ی آن است. و این پشت نویسی همیشه به یک شکل نیست و در مواقع مختلف به طرق متفاوت انجام می شود که معانی و کاربرد هریک در ادامه آمده است.

معنای امضاء پشت چک چیست؟

👈 ما در چک سه امضا داریم که مهم هستند یک امضاء روی چک و دو امضاء در پشت چک یا به اصطلاح حقوقی در ظهر چک.
👈 امضاء روی چک توسط صادر کننده چک صورت می‌گیرد و به آن معناست که به منظور پرداخت وجه، چک امضاء و تحویل دارنده چک می‌شود.
⚜ اما امضای ظهرچک یا امضای ظهرنویسی است یا امضای ضمانت که به تعریف مختصر آن ها می‌پردازیم:
👈 امضاء به عنوان ظهر نویسی: اگر دارنده چک اعم از این که چک در وجه تنظیم شده باشد یا چک حامل باشد بخواهد چک را به فرد دیگری منتقل کند پشت چک را امضاء و آن را تحویل فرد ثالث می‌دهد این عمل را ظهرنویسی یا انتقال حقوق و منافع چک می نامند.
👈 امضاء به عنوان ضمانت: اگر شخصی پشت چک را بابت ضمانت پرداخت توسط صادر کنننده امضاء نماید بدین مفهوم است که من ضمانت می‌کنم که چک در تاریخ مقرر در برگه چک وصول شود و اگر نشد می‌توانید وجه آن را از من مطالبه کنید.
👈 این امضاء امضای ضمانت از چک نامیده می‌شود.
👈 اگر پشت یک فقره چک امضاء شده باشد و عبارت به عنوان ضمانت و به عنوان ظهرنویسی در آن قید نشده باشد آن امضاء در حکم ضمانت است نه ظهرنویسی

  نظرات